Natuurcompensatie

NATUUR

COMPENSATIE

Natuurverlies vereffenen

Onze mogelijkheden

traas_nature_care_uil
Steenuilenvoorziening

Het plaatsen van een steenuilenvoorziening op een nieuw aangewezen locatie waarbij het oorspronkelijke foerageer- en broedgebied van de uil wordt vervangen

traas_nature_care_zwaluw
Zwaluwvoorzieningen

Het plaatsen van zwaluwvoorzieningen in de vorm van nestkasten en tillen om zwaluwkolonies permanent te verplaatsen naar een nieuwe foerageer- en broedplek

traas_nature_care_vleermuis
Vleermuisvoorzieningen

Het plaatsen van voorzieningen voor diverse vleermuissoorten bij aanzienlijk verlies van het oorspronkelijke leefgebied door boskap

Waarom

Natuurcompensatie

Bij het uitvoeren van een project, bijvoorbeeld bij de sloop en (her)bouw van panden of het aanleggen van wegen, is het vaak vereist om natuurcompensatie toe te passen. Dit houdt in dat er maatregelen genomen worden om het verlies van beschermde natuur te voorkomen. Bepaalde dieren, waaronder zwaluwen, uilen en vleermuizen, zijn kwetsbaar in Nederland en staan onder bescherming van de Wet natuurbescherming, vroeger de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Ook Natura-2000 gebieden en sommige flora vallen onder de beschermende koepel van deze wetgeving. 

Bij werkzaamheden waarbij beschermde natuur in gevaar komt, dient vooraf ontheffing op de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Hierbij moet worden aangetoond dat er geen haalbare alternatieven zijn voor het uit te voeren project. Ook moet aantoonbaar zijn dat het project van groot openbaar belang is en de aantasting van de aanwezige flora en fauna kan worden vereffend middels compenserende maatregelen. Bij ontheffing kan er buiten het oorspronkelijke leefgebied een nieuw leefgebied worden ontwikkeld.

Traas Nature Care biedt een helpende hand bij Rood voor Groen regelingen, waarbij uitbreiding van het bedrijf wordt toegestaan in ruil voor de verbeteringen aan het groene buitengebied.

Voorbeelden van natuurcompensatie zijn:

  •  Het plaatsen van nestkasten als alternatieve nestgelegenheid buiten het huidige habitat
  • Het aanplanten van beschermde flora op een nieuwe locatie
Wist u dat...
Faunatoren Nature Care

Het verloren gaan van beschermde natuur moet worden gecompenseerd?

Alle vleermuissoorten en veel vogelsoorten wettelijk beschermd zijn?

Er bij natuurcompensatie ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is?

Wet natuurbescherming

Natuurvrij maken
traas_nature_care_zwaluw
Natuurcompensatie
traas_nature_care_vleermuis
Mitigatie
Natuurinclusief bouwen