Natuurvrij maken

NATUURVRIJ

MAKEN

Ongeschikt maken
van habitats

Waarom

De natuur verwijderen

Wanneer er een sloop- of renovatieproject plaatsvindt waarbij rekening moet worden gehouden met beschermde diersoorten, is het soms noodzakelijk deze dieren uit het gebouw te verwijderen en het gebouw voor deze soorten onbruikbaar te maken. Hier kan alleen sprake van zijn als vooraf door de provincie een ontheffing op de Wet Natuurbescherming is verleend.

Vleermuizenverblijven

Vleermuizen

Een voorbeeld hiervan is het ongeschikt maken voor vleermuizen. Om een pand voor vleermuizen ongeschikt te maken worden de gaten en kieren afgedicht, en worden er op de juiste plaatsen zogenaamde ‘exclusion flaps’ toegepast. Deze elementen zorgen ervoor dat aanwezige vleermuizen nog wel naar buiten kunnen, maar niet meer naar binnen. Vaak worden deze maatregelen uitgevoerd in combinatie met het plaatsen van alternatieve nestgelegenheid voor de vleermuizen.

Weren van andere dieren

Naast het ongeschikt maken voor vleermuizen kunnen deze maatregelen natuurlijk ook worden uitgevoerd ten behoeve van het weren van andere zoogdieren en vogels.

Vleermuizen exclusion flap zijaanzicht
Vleermuizen exclusion flap vooraanzicht
Vleermuizen exclusion flap binnenzijde

Werkwijze natuurvrij maken

Voor het natuurvrij maken van een pand stellen wij een offerte op. Voorafgaand aan het opstellen van de offerte is het soms noodzakelijk om een locatiebezoek uit te voeren. Aan de hand van een locatiebezoek kunnen we precies in kaart brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke faunavoorzieningen aangebracht kunnen worden.

Ecologisch werkprotocol

Het natuurvrij maken van een pand vindt vaak plaats aan de hand van een ecologisch werkprotocol (EWP). In het EWP staat beschreven hoe gewerkt kan worden op een manier die zo min mogelijk impact heeft op de aanwezige beschermde soorten. Onze medewerkers zijn ervaren in het werken aan de hand van het EWP om volgens de juiste procedures gebouwen natuurvrij te maken. Tevens beschikken wij over onze eigen hoogwerkers en een ruime voorraad producten die ecologisch goed toepasbaar zijn. Uitgangspunt voor het aanbrengen van ongeschiktheidsmaatregelen vormen waar van toepassing de soortendocumenten van BIJ12 en het Vleermuizenprotocol.

Ondanks gerichte en zorgvuldige uitvoering kan nooit 100% worden gegarandeerd dat het pand geheel natuurvrij is.

Contact

Voor al uw plannen en vraagstukken over natuurcompensatie en mitigatie gaan wij graag met u in gesprek. Wij vertrouwen hierbij ook op ons netwerk van natuurorganisaties en ecologische adviesbureaus om een effectieve toepassing van onze faunavoorzieningen te kunnen verwezenlijken.

Wet natuurbescherming

Natuurvrij maken
traas_nature_care_zwaluw
Natuurcompensatie
traas_nature_care_vleermuis
Mitigatie
Natuurinclusief bouwen